โซเชียล Share0 Tweet

ปศุสัตว์ เปิดเงื่อนไข ชดเชย วัวควายติด ลัมปีสกิน

Fairy Cat
ปศุสัตว์ เปิดเงื่อนไข ชดเชย วัวควายติด ลัมปีสกิน

หลังจากที่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวควายหลายท่าน ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่โคกระบือติดเชื้อ ลัมปีสกินนั้น กรมปศุสัตว์แจงเกณฑ์เยียวยา ชดเชยให้ตามจริงจ่ายสูงสุดที่ 22,000 บาท พร้อมแนะทำประกันชีวิตสัตว์เบี้ยน้อยวงเงินสูง

ปศุสัตว์ เปิดเงื่อนไข ชดเชย วัวควายติด ลัมปีสกิน

ซึ่งทางสำนักข่าว อีจัน ได้เผยว่า กรมปศุสัตว์ มีการกำหนดอัตราค่าชดเชย มีรายละเอียด แบ่งตามช่วงอายุของโคกระบือ ดังนี้

1. อายุน้อยกว่า 6 เดือน โค 6,000 บาท กระบือ 8,000 บาท (ต่อตัว)

2. อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี โค 12,000 บาท กระบือ 14,000 บาท (ต่อตัว)

3. อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี โค 16,000 บาท กระบือ 18,000 บาท (ต่อตัว)

4. อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป โค 20,000 บาท กระบือ 22,000 บาท (ต่อตัว)

ปศุสัตว์ เปิดเงื่อนไข ชดเชย วัวควายติด ลัมปีสกิน

โดยขั้นตอน ในการขอรับความช่วยเหลือ เยียวยา มีดังนี้

1. เกษตรกรผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหายพร้อมภาพถ่าย (ถ้ามี) ตามแบบ กษ 01

2. ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.นายกเทศมนตรีประจำท้องที่ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย

3. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่พร้อมถ่ายภาพประกอบและคำนวณมูลค่าการช่วยเหลือ

4. บันทึกข้อมูล กษ 01 และประมวลเป็นแบบ กษ 02 รายหมู่บ้านติดประกาศไม่น้อยกว่า 3 วัน

ปศุสัตว์ เปิดเงื่อนไข ชดเชย วัวควายติด ลัมปีสกิน

5. สัตว์อำเภอจัดทำรายละเอียดนำเสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองจากส่วนกลาง

6. ปศุสัตว์จังหวัดจัดทำรายละเอียดตามแบบ กษ 03 นำเสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง

7. ปศุสัตว์จังหวัดจัดทำรายละเอียดนำเสนอกรมปศุสัตว์เพื่อใช้เงินทดรองฯจากส่วนกลาง

8. กรมปศุสัตว์ตรวจสอบเอกสารและนำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรฯอนุมัติเงินทดรองฯ

ปศุสัตว์ เปิดเงื่อนไข ชดเชย วัวควายติด ลัมปีสกิน

ทั้งนี้ทางกระทรวงฯ ยังแนะนำเชิญชวน ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตโค-กระบือ โดยเก็บค่าเบี้ยประกันตัวละ 400 บาท ชดเชยการตายทุกกรณีจำนวน 30,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่มีวัวจำนวนมาก กรมปศุสัตว์จะอำนวยความสะดวกกรณีสั่งวัคซีนเข้ามาเองได้ โดยทางกรมฯจะบริการฉีดวัคซีนให้ฟรี

ปศุสัตว์ เปิดเงื่อนไข ชดเชย วัวควายติด ลัมปีสกิน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อีจันแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook