การเมือง Share0 Tweet

นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs

Nabi
นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs

นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ย้ำ ทุกประเทศต้องร่วมเร่งรัดการดำเนินการสร้างความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ และเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs

วันนี้ (24 ก.ย. 62) เวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) กล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน 10 ประเทศซึ่งได้ร่วมรับรองวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเห็นชอบข้อริเริ่ม “ความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” เมื่อเดือนมิถุนายน โดยมุ่งหวังที่จะเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านกลไกสำคัญ 3 ประการ

นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs
นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs
นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs

ทุกประเทศต้องร่วมเร่งรัดการดำเนินการสร้างความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ขจัดปัญหาขยะทะเลและใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ ใช้แนวทางการพัฒนาที่เป็นของชุมชน สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ทุกประเทศต้องร่วมเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าผ่านระบบการค้าพหุภาคี และสร้างภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs
นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs
นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs

นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความพร้อมของอาเซียนที่จะร่วมมือกับสหประชาชาติและนานาประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทยปลายปีนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อน SDGs ให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกอาเซียนต่อไป

นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs
นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs
นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs
นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความพร้อมของ อาเซียน ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook