Covid - 19 Share0 Tweet

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 14 กันยายน 2564

Nabi
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 14 กันยายน 2564

ย อ ด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 รวม 11,786 ร า ย จำ แ น ก เป็น ผู้ ป่ ว ย จ า ก ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วั งฯ 10,345 ร า ย ผู้ ป่ ว ย จ า ก ก า ร ค้ น ห า เ ชิ ง รุ ก 1,165 ร า ย ผู้ ป่ ว ย ภ า ย ใ น เ รื อ น จำ/ที่ ต้ อ ง ขั ง 271 ร า ย ผู้ ป่ ว ย มาจากต่างประเทศ 5 ร า ย ผู้ ป่ ว ย สะสม 1,377,679 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ห า ย ป่ ว ย กลับบ้าน 14,738 ราย ห า ย ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,235,470 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ย กำ ลั ง รั ก ษ า 129,025 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 14 กันยายน 2564

ส รุ ป จำ น ว น ก า รได้รับ วั ค ซี น ส ะ ส ม (28 ก.พ. - 13 ก.ย. 2564) ร ว ม 40,953,025 โ ด ส ใน 77 จังหวัด ภ า พ ร ว ม ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 13 กันยายน 2564 ย อ ด ฉี ด ทั่วประเทศ 676,669 โ ด ส

  • เ ข็ ม ที่ 1 : 237,043 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 2 : 438,126 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 3 : 1,500 ร า ย
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 14 กันยายน 2564

จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 1 ส ะ ส ม : 27,540,743 ร า ย (จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น ทั้งหมด) จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 2 ส ะ ส ม : 12,795,707 ร า ย (จำ น ว น ผู้ได้ รั บ วั ค ซี น ค ร บ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ) จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 3 ส ะ ส ม : 616,575 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 14 กันยายน 2564

ทั้งนี้ มี คำ ถ า มจากประชาชน ที่ถามเข้าไปในเว็บไซต์ของ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ะ สุ ข ว่า ในกรณีที่ ผู้ รั บ วั ค ซี นของบริษัท S i n o v a c ครั้งที่ 1 มี อ า ก า ร ช า แ ข น ข า หรืออ่ อ น แ ร ง ด้านที่ ฉี ด วั ค ซี น ส า ม า ร ถ รั บ วั ค ซี น ของบริษัท S i n o v a c ในครั้งที่ 2 ได้หรือไม่

  • ตอบ : อ า ก า ร ช า อ่ อ น แ ร ง หรืออาการคล้าย อ า ก า ร ของ ร ะ บ บ ป ร ะส า ท อื่น ๆ ที่เป็น อ า ก า ร ชั่ ว ค ร า ว ไ ม่ มี พ ย า ธิ ส ภ า พ เกิดขึ้น และ ห า ย เ ป็ น ป ก ติ อ า ก า ร เหล่านี้ ไ ม่เป็น ข้ อ ห้ า ม ใ น การ ฉี ด วั ค ซี น เ ดิ ม ใน เ ข็ ม ที่ 2 แต่หากมี อ า ก า ร รุ น แ ร ง และ กั ง ว ล ควรเปลี่ยนชนิดของ วั ค ซี น ใน เ ข็ ม ที่ 2
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 14 กันยายน 2564

ใน ก ร ณี ที่ ผู้ รั บ วั ค ซี น ของบริษัท A s t r a Z e n e c a มี อ า ก า ร แ พ้ วั ค ซี น และมีอายุ เ กิ น 60 ปี จะ ส า ม า ร ถ ฉี ด วั ค ซี น ของบริษัท S i n o v a c ได้หรือไม่ และ ค ว ร เ ว้ น ช่ ว ง ห่ า ง เท่าไร

  • ตอบ : ส า ม า ร ถ ให้ วั ค ซี น ของบริษัท S i n o v a c แทนได้ โดย เ ว้ น ช่วงห่าง 10-16 สัปดาห์ (ตาม ร ะ ย ะ ห่ า งของ วั ค ซี น ของบริษัท A s t r a Z e n e c a เ ข็ ม 1 และ เ ข็ ม 2) การเว้นช่วงห่างระหว่าง วั ค ซี น เ ข็ ม 2 จาก วั ค ซี น เ ข็ ม 1 ในกรณีเปลี่ยนชนิดของวั ค ซี น ให้ พิ จ า ร ณ า ต า ม ชนิดของ วั ค ซี นที่ ฉี ด เป็น เ ข็ ม ที่ 1 เป็นหลัก
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 14 กันยายน 2564

สำหรับ วิ ธี ป้ อ ง กั นเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่ ห น้ า ก า ก อ น า มั ย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เ ลี่ ย ง ก า ร ใ ก ล้ ชิ ด กับ ผู้ ที่ มี ไ ข้ ไอ จ า ม เ จ็ บ ค อ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตาม สิ ท ธิ์ (บั ต ร ท อ ง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 ส า ย ด่ ว น สปสช. หากมี อ า ก า ร ที่น่า ส ง สั ย ให้รีบไป พ บ แ พ ท ย์ ทั น ที !

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้สู้โควิด , กระทรวงสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook