Covid - 19 Share0 Tweet

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

Nabi
รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

รัฐบาลเดินหน้าเร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์ ให้ประชาชนได้ฉีดโดยเร็วที่สุด รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหา วั ค ซี น หลักที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

ซึ่ง วั ค ซี น ฟรีได้แก่ วั ค ซี น AstraZeneca, วัคซีน Sinovac,  Pfizer และJohnson& Johnson โดยมี วั ค ซี น Sinopharm และ Moderna เป็นวั ค ซี น ทางเลือกภายใต้แนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเอกชน

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

วันที่ 19 ก.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การบริหารสถานการณ์CV-19 ของไทย เป็นการบริหารจัดการแบบบูรณาการมีส่วนราชการที่เข้ามาร่วมกันทำงานในลักษณะคณะกรรมการในนาม “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19”

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

โดยมีแผนการจัดหาและกระจาย วั ค ซี น เป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่พิจารณาร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งในที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบกรอบการจัดหา วั ค ซี น 120 ล้านโดสในปี 2565 นอกเหนือจาก 105.5 ล้านโดสที่จะจัดหามาภายในปี 2564 นี้

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ยังเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหา วั ค ซี น ไฟเซอร์ (Pfizer) ในเบื้องต้นจำนวน 20 ล้านโดส โดยมีกรมควบคุมโรคเป็นผู้เจรจาและสั่งซื้อ รวมทั้งให้องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวกลางเจรจากับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ในการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นลำดับ

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่า แผนการจัดหา วั ค ซี นและการกระจายวัคซีนโดย ศบค. เป็นการทำงานร่วมกันในระดับนโยบายที่มีคำแนะนำด้านวิชาการจากคณะแพทย์ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหา วั ค ซี น หลักที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้แก่ วั ค ซี น AstraZeneca, Sinovac, Pfizer และJohnson& Johnson โดยมี วั ค ซี น Sinopharm และ Moderna เป็น วั ค ซี น ทางเลือกภายใต้แนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเอกชน

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานพิจารณาการจัดหา วั ค ซี น ป้องกันCV-19 ที่มีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานคณะทำงาน ได้เสนอแนวทางในการจัดหา วั ค ซี น ป้องกันCV-19สำหรับใช้ในสถานพยาบาลของรัฐและ วั ค ซี น ทางเลือกเพื่อนำมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชน และให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดหา วั ค ซี น ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการแล้ว เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดหา วั ค ซี น ในภาพรวมของประเทศต่อไป

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

ขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหา วั ค ซี น CV-19 เพื่อประชาชนไทย โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน มีหน้าที่และอำนาจขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินการจัดหา วั ค ซี น CV-19 ให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลาที่กำหนด รวมถึงการเจรจาต่อรองกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหา วั ค ซี น CV-19 จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศด้วย

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ. ศบค. และที่ประชุม ศบค. ยังมีแนวทางในการเร่งรัดเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมดังนี้

  • 1. เร่งเจรจากับผู้ผลิต วั ค ซี น ที่มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 (2nd Generation) ที่จะสามารถครอบคลุม ไ ว รั ส ที่มีการกลายพันธุ์
  • 2. เร่งรัดการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนด้วยแพลตฟอร์มอื่นๆ นอกเหนือจาก Viral vector Platform เช่น Inactivated Platform หรือ mRNA Platform เป็นต้น
รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์
  • 3. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบรองรับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส รวมทั้งกำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนสำหรับวัคซีนที่วิจัยพัฒนาในประเทศ รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ 3
  • 4. สนับสนุนการศึกษาภูมิคุ้มกันระยะยาวของผู้ที่ได้รับ วั ค ซี น CV-19 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้วัคซีนเข็มที่ 3 ในประชากรไทย รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ไ ว รั ส กลายพันธุ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยพัฒนา วั ค ซี นCV-19เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาการจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและหญิงตั้งครรภ์
รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

“นายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะจัดหาวัคซีนป้องกัน โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส CV-19 ให้มากที่สุดและฉีดให้ทุกคนในประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราการป่วย และเสียชีวิตให้มากที่สุด รวมทั้งปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ” นายอนุชา ฯ กล่าว

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อ วั ค ซี น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุม ไ ว รั ส กลายพันธุ์

ขอบคุณข้อมูลจาก thaigov


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook